Toggle Nav

Chuyển quyền sở hữu sàn DCCNY

Hướng dẫn nghiệp vụ Chuyển quyền sở hữu sàn đại chúng chưa niêm yết

  • Tải hướng dẫn chuyển quyền sở hữu chứng khoán sàn đại chúng chưa niêm yết tại đây
  • Tải mẫu biểu tại đây