CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE-BMP) Rủi ro cao - Lợi nhuận (có thể) lớn