Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM VIX

MÃ CHỨNG KHOÁN: VIX (Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX)

Ngày ĐKCC: 08/09/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVIX211

Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
Tỷ lệ: 01:01 
(01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 05/10/2021
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.