Toggle Nav

Fees

 

Ghi chú:

  • Chuyển khoản chứng khoán (không đóng tài khoản tại ACBS): là việc khách hàng (KH) chuyển khoản toàn bộ số lượng các loại chứng khoán có trên tài khoản và các quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của KH.

Trường hợp chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá (từ tài khoản của KH sang tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở tại VSD) là miễn phí.

  • Phí quản lý tài sản cầm cố: được tính cho từng lần thực hiện cầm cố. Trường hợp Ngân hàng cho vay yêu cầu cầm cố bổ sung chứng khoán phát sinh từ quyền thuộc chứng khoán cầm cố sẽ được tính như hồ sơ mới.
  • Giá chứng khoán được xác định như sau:
  • Đối với cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: Giá chứng khoán là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nếu không thấp hơn mức giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày ACBS tiếp nhận hồ sơ; hoặc theo giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
  • Trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng thì Giá chứng khoán là giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày ACBS tiếp nhận hồ sơ;
  • Đối với chứng khoán chưa niêm yết: Giá chứng khoán được xác định là Mệnh giá.