FLASH NEWS Ngày 23/08/2018 FRT: Kết quả kinh doanh 6T2018