FLASH NEWS Ngày 31/10/2018 HPG – Duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong Quý III