FLASH NEWS 08/11/2018 MWG: Khẳng định không lưu trữ thông tin khách hàng