FLASH NEWS Ngày 15/11/2018 YEG: Được thêm vào chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap