Toggle Nav

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần dược Lâm Đồng

Kính gửi Quý Khách Hàng,  

Đến 16h00 ngày 09/10/2019, tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá trong Đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần dược Lâm Đồng. 

Trân trọng./