Cập nhật - REE– MUA Ngày 05/02/2020

REE đã tăng sở hữu tại CTCP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) từ 21% lên 50% dẫn đến doanh thu thuần hợp nhất tăng khoảng 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chúng tôi lo ngại về tình hình thị trường cơ điện lạnh trong năm tới và kết quả có khả năng tiếp tục suy giảm của các nhà máy thủy điện, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần của công ty trong năm 2020 là 5.200 tỷ đồng (+6,3% n/n). LNST dự kiến trong năm 2020 là 1.900 tỷ đồng (+10,5% n/n). Dựa vào dự phóng khả quan về mảng cho thuê văn phòng và nhiệt điện trong năm, giá mục tiêu của chúng tôi cho cổ phiếu REE là 40.300 đồng/cp, sử dụng phương pháp định giá từng phần (định giá mảng M&E, REE Tech, cho thuê văn phòng và BĐS bằng phương pháp so sánh và định giá các khoản đầu tư doanh mục tiện ích bằng phương pháp giá thị trường/ giá trị sổ sách). Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA.