Cập nhật VRE - MUA, ngày 14/02/2020

VRE kết thúc năm 2019 với doanh thu thuần đạt 9.259 tỷ đồng (+1,5% n/n) và LNST đạt 2.849 tỷ đồng (+18% n/n), tương đương 98% và 104% dự phóng của chúng tôi. VRE sẽ chịu ảnh hưởng tạm thời từ việc VinPro đóng cửa và dịch virus corona, tuy nhiên tác động có thể sẽ không quá nghiêm trọng do Vinpro chỉ chiếm 2,4% doanh thu 2019 và 75-80% doanh thu cho thuê đến từ các hợp đồng trả tiền thuê cố định. Lặp lại khuyến nghị MUA.11:21 am
Message viewed by: Huynh Anh Huy and 4 more user(s)