Cập Nhật VJC – GIỮ Ngày 26/02/2020

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng doanh thu năm 2020 cho VJC giảm 30,1% còn 48.467,1 tỷ đồng (-6,9% n/n) do các biện pháp an toàn hạn chế di chuyển bằng đường hàng không. Dự phóng LNR cho năm 2020 giảm 67,1% so với dự phóng trước, còn 1.825,3 tỷ đồng (-56,7% n/n). Đây là kết quả từ dự phóng biên LNG thấp, chỉ còn 8,8% trong năm 2020 (-4,2 ptđ) do chi phí quảng cáo và khuyến mãi dự kiến sẽ tăng cũng như tỷ lệ lắp đầy ghế giảm trong năm 2020