Cập nhật SCS – MUA Ngày 23/07/2020

Chúng tôi giữ nguyên dự phóng  2020 với DT dự kiến đạt 712 tỷ đồng (-4,8% n/n) và LNR đạt 408 tỷ đồng (-12,5% n/n), tương ứng với EPS 8.042 đ/cp. Vẫn với phương pháp định giá DCF, chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu TP 133.700đ/cp (+21% TSR bao gồm 5,8% tỷ suất cổ tức). Chúng tôi lưu ý rằng TP của chúng tôi tương đướng với mức P/E năm 2020 là 16,6x, thấp hơn 29,8% so với bình quân các DN cùng ngành trong khu vực là 23,7x. Mặc dù vậy,HĐKD của SCS hiệu quả hơn với các chỉ số ROE, ROA và biên LNG lần lượt là 53,4%, 49,1% và 79,5% (cao hơn bình quân các DN cùng ngành là 10,2%, 5,1% và 20,1%). Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cp SCS.