Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM SSI

MÃ CHỨNG KHOÁN: SSI (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI)

Ngày ĐKCC: 09/09/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRSSI211

Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
Tỷ lệ: 06:01
(01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, 06 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 30/09/2021
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.