Toggle Nav

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH GSP

MÃ CHỨNG KHOÁN: GSP (Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Ngày ĐKCC: 23/08/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRGSP211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 09:05 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 09 quyền được mua 05 cổ phiếu mới)

Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

Thông tin đã thông báo:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 12/10/2021.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/08/2021 đến 15/10/2021.

Thông tin thay đổi:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 26/10/2021.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/08/2021 đến 28/10/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.

Trân trọng.