Thông tin đấu giá của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.